Esenyurt Özel  Doğa Hastanesi Radyoloji birimi, bu önemin gerektirdiği ileri teknolojik donanıma sahip bulunmaktadır.

  • Röntgen
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Mamografi ve Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü (önden arkaya-coronal; yukarıdan aşağıya-axial; sağdan sola-sagittal) oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılan  radyolojik teşhis yöntemidir.

Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bir çok avantaja sahiptir. BT organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya sıvı benzeri madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, bir çok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur.

BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

İnceleme Rahatsızlık Verici mi? Herhangi Bir Tehlikesi Var mı?

İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce alerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisini bildirmesi gerekir

BT cihazları X ışınlarını kullanır. Hastanın güvenliği için en iyi şekilde dizayn edilmiş olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı gerekli en az düzeyde olacak şekilde imal edilmiştir.

X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden inceleme hazırlığına başlamadan evvel hasta hamilelik şüphesi varsa bu konuda doktora veya teknisyene bilgi vermelidir.

İncelemeye Hazırlık İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İncelemenin Yapılacağı Gün

İnceleme gününde randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda yenmemelidir. Bununla birlikte kahve, çay, fazla katı olmayan çorbalar ve meyve suyu çok fazla olmamak kaydıyla içilebilir. Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın güvenliği için alınan bir önlemdir.

Bir Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi Ne Kadar Sürer?

İncelemeler hastalarının klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.

İnceleme Bitiminde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İncelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.

Ultrasonografi (US) ve Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Ultrasonografi

Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça,göz ve kranial ultrasonografi gibi  ultrasonografik incelemeler  yapılmaktadır.

Renkli Doppler

Ultrasonografi Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
  • Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.
  • Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.
  • Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.
  • Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir.

Gebelikte Ultrasonografi’nin Yeri Nedir?

Birinci trimester tarama testinde ultrasonografi ile fetusun ense kalınlığı (nukal translusensi) ölçümü yapılmaktadır.

Fetus baş-popo mesafesi (CRL ölçümü) 45-82 mm arasında olan, 11-14 hafta arasındaki gebelikler incelemeye alınmaktadır. Ultrasonografi ile CRL ve ense kalınlığı ölçümleri yapılır. Doppler US ile fetal kalp, umbilikal kord ve duktus venosus incelemeleri yapılır. Nasal bone (burun kemiği), fetal kranium, vertebral kolon, mide, karın duvarı, ekstremiteler incelenir.

Ultrasonografik incelemeden sonra gebeden kan alınarak kanda PAPP-A ve Beta HCG ölçümleri yapılır. Bütün bu ölçümler, FMF’in (Fetal Medicine Foundation) sağladığı bu teste özel bir yazılım programında değerlendirilerek fetusun kromozomal anomali risk oranı hesaplanır.

Gebelikte 20.haftadan itibaren umbilikal arterde ve fetal organlarda yapılan Doppler incelemeleri fetusta gelişme geriliği veya fetal distress olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Renkli Doppler Riskli midir?

Bugüne kadar insanlar üzerinde yapılan doppler incelemelerine bağlı olumsuz bir etki bildirilmemiştir.

Mamografi

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir Meme hastalıkları tanısında mamografi ile beraber ultrason en sık kullanılan yöntemlerdir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar. Mamografi, hala meme kanseri tanısı için altın standarttır.

Neden mamografi çektirmeliyim?

Meme kanseri, yaklaşık olarak her on kadından birinin, yaşamı boyunca herhangi bir aşamada karşısına çıkacak kadar sıktır. Henüz hastanın veya onu muayene eden doktorun eline bir kitle-şişlik gelmediği erken dönemde bile, mamografi, kanserin bazı erken bulgularını gösterebilmektedir.

Ne zaman ve ne sıklıkta mamografi çektirmeliyim?

Meme kanseri olasılığı, özellikle 40 yaş sonrasında yükselir. Bu nedenle, kontrol-tarama amaçlı mamografiler ideal olarak, 40 yaşında başlanarak her yıl   ya da iki yılda bir  çekilir.

Röntgen

Direkt Grafi: X ışını (röntgen) kullanılarak herhangi bir vücut bölgesinin iki boyutlu görüntüsünün alınması anlamı taşır. Tüm konvansiyonel tetkiklerin temelini oluşturur. Tüm normal vücut organlarının (mide, böbrek, akciğer, kemik vb.) direkt grafilerinin tetkikleri yapılabilmektedir.

Floroskopi

Oral, intrakaviter veya intravenöz  kontrast madde tatbiki ile floroskopik gözlem altında, X-ışını kullanılarak yapılan özel organ tetkikleridir. Bu şekilde üriner sistem tetkikleri, gastrointestinal sistem tetkikleri,  üreme organları ve bazı solunum-dolaşım sistemi organlarının incelemeleri yer almaktadır.
İnceleme öncesinde hasta, yapılacak tetkik hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir. Bu incelemelerin bir kısmı, tetkik öncesinde özel bir takım hazırlıklar gerektirmektedir. Ayrıca bazı incelemeler, tetkikin yapılabilmesi için hastaya özel uygulama ya da girişimlerde bulunmayı gerektirebilir.